Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MAOD tuinontwerpburo

Vastgesteld door de directie op 8 september 2009. MAOD is geregistreerd onder KvK nr. 09204231

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: “MAOD tuinontwerpburo”, hierna te noemen de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, zijnde consumenten en/of bedrijven.
Consumenten: de natuurlijke of rechtspersoon niet handelende in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Ontwerp: een indicatieve weergave op papier van de tuinwensen van de opdrachtgever voor het in te delen terrein
op schaal al dan niet voorzien van motivatie van de gebruiker.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAOD tuinontwerpburo,
hierna te noemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet
van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker
is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en ondertekend binnen 30
dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele
in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3. Werkzaamheden
1. De werkzaamheden van gebruiker kunnen in volgorde de volgende werkzaamheden omvatten:
- het inventariseren van wensen en voorkeuren van opdrachtgever;
- het opnemen van relevante gegevens, maten en grenzen;
- het invullen van een overeenkomst/offerte van opdracht;
- het maken van een tuinontwerp (onderverdeeld in een voorlopig en een definitief ontwerp), na ondertekening van de
overeenkomst/offerte van opdracht door de opdrachtgever;
- het maken van een beplantingsplan, na goedkeuring van het ontwerp.
Het behoort niet tot de taak van de gebruiker zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve van de
uitvoering van het project.
1.1 Het voorlopig ontwerp omvat een globale voorstelling van het plan.
1.2 Het definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp waarin de met de opdrachtgever overeengekomen aanpassingen
zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het voorlopig ontwerp in ongewijzigde vorm. Het definitief
ontwerp omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door de gebruiker ontworpen terrein, eventuele aanzichten en/of
doorsneden, de aanduiding van de toe te passen materialen, zo nodig een staat van oppervlakten en eenheden en een nadere raming
van de uitvoeringskosten gebaseerd op voorgenoemde staat van oppervlakten en eenheden.
2. Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantlijst. Op de plantlijst staat vermeldt de
wetenschappelijke Latijnse naam, Nederlandse naam, indien gewenst, bloeitijd, bloeikleur en evt. bijzondere informatie over de
betreffende plant en/of plantwijze. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de
standplaatseisen. Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan het tuinontwerpbureau niet
aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 4. Totstandkomen van de overeenkomst
1. De totstandkoming van de overeenkomst wordt door de opdrachtgever bevestigd door de ondertekening van de overeenkomst van
opdracht. De daaruit voortvloeiende plichten van de opdrachtgever, genoemd in artikel 7 (betaling), worden met deze goedkeuring
bekrachtigd.
2. Met het ondertekenen verklaart opdrachtgever dat de algemene voorwaarden van gebruiker hem/haar ter hand zijn gesteld, er
kennis van genomen te hebben en daarmee in te stemmen.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn
verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te
zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 6. Vergoedingen
1. De vergoeding van de werkzaamheden van de gebruiker kan plaatsvinden volgens een van de navolgende methoden:
A: door middel van een overeen te komen uurtarief of uurtarieven;
B: door middel van een overeen te komen vast bedrag;
C: door een combinatie van A en B.
1.1 Indien de vergoeding van de gebruiker wordt bepaald op tijdbasis is deze gelijk aan de som van de bedragen voor de uren, welke
door de gebruiker zijn besteed aan de vervulling van de werkzaamheden vermenigvuldigd met de door de gebruiker gehanteerde
uurtarieven.
1.2 Het uurtarief of uurtarieven van de gebruiker worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
1.3 De opdrachtgever dient van tevoren door de gebruiker in kennis te worden gesteld van het uurtarief en de wijzigingen daarin die
de gebruiker in rekening zal brengen.
1.4 Indien opdrachtgever en de gebruiker van tevoren een bedrag als vergoeding overeenkomen wordt dit, gelet op de omschrijving van
de gevraagde werkzaamheden zodanig bepaald, dat het in vergelijking met de A-methode en met inachtneming van het grotere risico
dat de gebruiker met deze methode loopt een passende vergoeding oplevert.
2. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden door de opdrachtgever worden
gevraagd of voor een goed verloop van het werk noodzakelijk kan blijken, komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking indien
de financiële consequenties daarvan tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever zijn gemeld en deze zijn goedkeuring daaraan heeft
gegeven.
3. Naast de vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden is de opdrachtgever tevens verschuldigd de door de gebruiker te maken
kosten ten behoeve van de opdracht. Daaronder zijn onder andere:
• kosten voor eventueel noodzakelijke metingen;
• reis- en verblijfkosten;
• telefoon- en overige bureaukosten, voor zover niet begrepen in de uurtarieven;
• de kosten van lichtdrukken, fotokopieën e.d.;
• kosten voor kadastrale uittreksels.
4. Opdrachtgever en de gebruiker kunnen, voor de vergoeding van de kosten zoals bedoeld in artikel 6.3, een bepaald percentage van
het aan de gebruiker verschuldigde bedrag vooraan de opdracht verrichte werkzaamheden of een bepaald bedrag overeenkomen.


Artikel 7. Betalingen
1. Bij vergoeding op tijdbasis heeft de gebruiker het recht na elke maand de vergoedingen met betrekking tot de in die maand
verrichte werkzaamheden te declareren dan wel aan de opdrachtgever te declareren conform de overeengekomen
termijnbetalingsregeling.
2. Bij vergoedingen tegen een tevoren overeengekomen bedrag heeft de gebruiker het recht zijn declaraties in te dienen op de
vervaldagen van de tussen opdrachtgever en de gebruiker overeengekomen termijnen en bij gebreke van een overeenkomst ter zake:
voor bedragen en op de hieronder genoemde tijdstippen waarvoor, respectievelijk waarop gedeclareerd zou kunnen worden.
2.1 Voor het voorlopig ontwerp: nadat dit aan de opdrachtgever is toegezonden;
2.2 Voor het definitief ontwerp: nadat dit aan de opdrachtgever is toegezonden;
2.3 Voor het beplantingsplan: 25% vooraf aan het maken van een beplantingsplan en 75 % achteraf.
3. De gebruiker is gehouden aan de opdrachtgever een overzichtelijke einddeclaratie te zenden met verwijzing naar deze
standaardvoorwaarden en onder opgave van de door de gebruiker reeds gedeclareerde bedragen.
4. Betaling van al hetgeen aan de gebruiker verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever een rente verschuldigd wordt ter hoogte van het alsdan geldende wettelijke rentepercentage met ingang
van de vervaldag.
5. De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van de gebruiker enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de
opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
6. Indien de gebruiker bij wanprestaties van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen en zo nodig vervolgens
tot gerechtelijke maatregelen overgaat, komen zowel de buitengerechtelijke incassokosten, als de gerechtelijke kosten ten laste
van de nalatige opdrachtgever.


Artikel 8. Aansprakelijkheid van de gebruiker
1. De aansprakelijkheid van de gebruiker jegens de opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval onder de door de gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
2. Indien de gebruiker schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde
aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.
3. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schades, welke worden veroorzaakt door opdrachtgever of derden, tijdens
het tot uitvoering brengen van het door de gebruiker geleverde ontwerp.
4. Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:
- de aansprakelijkheid voor door derden ontworpen en/of besteksgereed gemaakte plannen of plandelen, tenzij deze derden voor
rekening en risico van de gebruiker werkzaam zijn.
- schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers in strijd met de aanwijzingen van de gebruiker.
- kabels en leidingen (KLIC)
- inmeetcorrecties in het veld.
- schade aan roerend goed en onroerend goed of aan personen.
5. De gebruiker is gerechtigd tot het beperken van de schade voortvloeiend uit fouten, zoveel mogelijk in overleg met de
opdrachtgever.
6. De gebruiker is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als “rechtstreeks
gevolg” van de door de gebruiker begane verwijtbare fout.
7. Een verwijtbare fout in de zin van artikel 8.6 is een fout die de gebruiker in de goede en zorgvuldige uitvoering van zijn taak
en bij normale wijze van zijn vakuitoefening, met inachtneming van normale oplettendheid onder de zich voordoende
omstandigheden behoort te vermijden.
8. De aansprakelijkheid van de gebruiker vervalt in ieder geval na verloop van twee jaar nadat zijn werkzaamheden ten behoeve van
het project of projectdeel zijn beëindigd.

Artikel 9. Auteursrechten
1. Het eigendom van de door de gebruiker aan opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen verblijft bij de gebruiker.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van de gebruiker te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten
uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met de gebuiker is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.
3. De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van de gebruiker afkomstig ontwerp verworven nadat hij deze de
vergoeding voor schetsontwerp en het definitieve ontwerp heeft voldaan.
4. Het ontwerp van de gebruiker mag slechts eenmaal worden uitgevoerd.
5. Slechts de gebruiker heeft het uitsluitend recht zijn schetsen/tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en te vermenigvuldigen.
6. De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van
derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het werk dit noodzakelijk maakt.


Artikel 10. Bijzonder verloop van een opdracht
1. Indien de gebruiker opdracht ontving voor één of meerdere onder 3.1 genoemde fasen en de opdrachtgever besluit de opdracht in
een eerder stadium af te breken, dan is de gebruiker gerechtigd om 15% van de voor de te verrichten fasen overeengekomen
vergoedingen, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten, in rekening te brengen. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevangen
worden eveneens de gewerkte uren in rekening gebracht.
2. Indien de gebruiker de opdracht beëindigt, omdat door bijzondere, van zijn wil onafhankelijke, omstandigheden voortzetting van
de opdracht niet van hem verlangd kan worden, heeft de gebruiker recht op vergoeding van de reeds verrichte arbeid en de reeds
gemaakte kosten.


Artikel 11. Slotbepalingen
1. Op de met de gebruiker gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de
opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
3. Alle geschillen, waaronder begrepen die slechts door een derde partij als zodanig worden beschouwd, die tussen opdrachtgever en
de gebruiker ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel door een binnen de branche van de gebruiker
werkzame arbitragecommissie, indien beide partijen daartoe besluiten.
4. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de gebruiker.
5. Deze voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.